Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

‘Ook homoseksuele liefde kan Gods liefde zijn’

30 december 2009 -

De homoseksuele beleving van liefde ‘is een positieve mogelijkheid om de uitstromende liefde van de drie-enige God, die de mens in het leven wenst en roept, verder gestalte te geven in liefdevolle seksuele relaties en aldus in de medewerking aan de opbouw van het Rijk Gods’.

Dat is het antwoord van de Vlaamse dominicaan Bernard De Cock in zijn proefschrift _Aangeraakt tot Liefde_, waarop hij op 9 december jl. in Leuven promoveerde’.

Kan homoseksuele beleving van liefde en christelijk gelovig leven samengaan? Die vraag staat centraal in de intrigerende studie van de De Cock.

De conclusie van Bernard de Cock o.p. mag in Rooms-Katholieke Kerk opzienbarend zijn, maar is dat heel wat minder voor wie weet dat de Vlaamse dominicaan al langer bezig is met homo-emancipatoire onderwerpen. Toch heeft hij het zich in zijn studie, waarmee hij op 9 december jl. de graad van doctor in de godsgeleerdheid ontving, niet gemakkelijk gemaakt.

Homoseksualiteit blijft tot op vandaag binnen de katholieke kerk – zoals in vrijwel alle godsdiensten – een moeilijk te hanteren fenomeen, constateert De Cock. Het negatieve antwoord van het leergezag op de gestelde vraag wordt door gelovige homo’s allesbehalve als bemoedigend en moreel verhelderend ervaren, maar als kwetsend en uitsluitend. Daar tegenin is tijdens de laatste veertig jaar in het Westen een homobevrijdingstheologie op gang gekomen, die parallel loopt met een steeds grotere maatschappelijke zichtbaarheid van homo’s en het ontstaan van een eigen openbare homocultuur.

Die theologie probeert ontvoogding, streven naar gelijkwaardigheid, opbouw van een zelfbeeld van de homo en spritualiteit samen te houden en pastoraal werkbaar te maken. Sommige theologen kiezen voor een vrij directe confrontatie met de officieel-kerkelijke leer, anderen leggen de nadruk op het ontwikkelen van een eigen visie. In dat alles krijgt de emancipatie de grootste aandacht. De bevrijdende God staat centraal.

De Cock is niet eenvoudig doorgegaan op de lijn van de homo-bevrijdingstheologie, maar hij wil meer dan alleen aandacht vragen voor emancipatie op grond van het geloof in de bevrijdende God, omdat die invalshoek niets zegt over de homoseksualiteit en de homoseksuele mens zelf, noch over de morele (seksuele) vragen in dat verband.

De oorspronkelijke intuïtie van de studie van De Cock is dat de emancipatie van homo’s en lesbiennes erbij gebaat is als het eigene van hun beleving besproken wordt. Daarom kiest hij voor een lichamelijk verankerde benadering van de homoseksuele mens en zijn seksualiteit.
'Ook homoseksuele liefde kan Gods liefde zijn'
In het eerste deel van het proefschrift bespreekt De Cock de verdiensten en tekorten van de homobevrijdingstheologische benaderingen.

In het tweede deel onderzoekt hij het denken van de Franse moraaltheoloog Xavier Lacroix, die aandacht heeft voor het lichamelijke aspect en de morele vragen van seksualiteit. Lacroix interpreteert gebaren van tederheid en seksualiteit als een zichzelf geven, en uiteindelijk als lichamelijke eenwording. Een bruikbare manier van kijken, vindt De Cock, zij het dat Lacroix homoseksualiteit afwijst.

In het derde deel van zijn proefschrift past De Cock elementen van de methode van Lacroix op seksuele gebaren van de mannelijke homo. Volgens hem hebben die gebaren ‘de betekenis van een ‘contactiliteit (samen-voelen), dat moet doorgroeien naar een liefdevolle zelfgave’.

Juist in dat doorgroeien wordt ook homoseksuele liefde volgens De Cock ‘bevrucht door de openbaring: God schenkt zichzelf als liefde weg aan de mens, en roept de mens op die liefde verder te schenken en te beleven’. Van liefde is volgens De Cock echter pas sprake ‘als het samen-voelen steeds meer van die goddelijke liefde wordt doordrongen’.

Bernard De Cock

, _Aangeraakt tot liefde – Proeve van een theologische antropologie over lichaam en homoseksualiteit_. Proefschrift tot verkrijging van de graad van Doctor in de Godgeleerdheid, Leuven, Katholieke Universiteit van Leuven, 2009.

Zie voor meer informatie en een download van Aangeraakt tot Liefde.

Categorie:
Geloof & cultuur
Tags: