Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

LHBTI personen uit Oekraïne helpen? Dat kan zo!

10 maart 2022 -

[ENGLISH BELOW]

COC Nederland krijgt veel vragen over hoe je LHBTI mensen uit Oekraïne kunt helpen. Geweldig dat zoveel mensen steun aanbieden! Hieronder vind je een aantal mogelijkheden om te helpen.

Doneer!

Door geld te doneren kun je een hele concrete bijdrage leveren. Je kunt HIER doneren met een Tikkie. Wij zorgen dat je volledige donatie terecht komt bij onze collega-LHBTI organisaties in Oekraïne. Je donatie wordt gebruikt voor huisvesting, voedsel, medicijnen, dekens, matrassen, hiv-medicatie en psychologische hulp. Ook is er behoefte aan steun voor mensen die bijzonder gevaar lopen en Oekraïne moeten ontvluchten naar LHBTI-vriendelijke landen. Meer informatie over onze donatieactie vind je HIER.

Onderdak ter beschikking stellen

Het is natuurlijk geweldig als je onderdak ter beschikking wilt stellen aan vluchtelingen uit Oekraïne. Er zijn verschillende organisaties die aanbod en vraag bij elkaar brengen. Een van die organisaties is Takecarebnb. Je kunt je daar aanmelden als je iemand wilt opvangen. Takecarebnb een soortgelijke organisaties doen eerst een intake met mensen die onderdak aanbieden. Want het is natuurlijk belangrijk dat deze opvang aan wederzijdse verwachtingen voldoet en mensen veilig zijn in hun tijdelijke onderkomen. Dat laatste vraagt specialistische kennis en ervaring; daarom is er op dit moment nog geen organisatie die specifiek bemiddelt tussen LHBTI-vluchtelingen die onderdak zoeken en LHBTI-personen of bondgenoten die dat aanbieden. COC is wel in gesprek met enkele van deze organisaties over de mogelijkheden om specifieke opvang voor LHBTI-personen aan te bieden.

Doneer spullen

Door het hele land worden initiatieven opgestart om goederen en kleding in te zamelen. VluchtelingenWerk Nederland houdt bij waar behoefte aan is en waar inzamelingen plaatsvinden.

Initiatieven in de buurt

Wil je weten welke initiatieven er bij jou in de buurt zijn om Oekraïners te ondersteunen? Kijk op de website van VluchtelingenWerk Nederland voor een overzicht per provincie.

Informatie voor Oekraïners

Op de website Refugee Help staat een overzicht met de belangrijkste praktische informatie voor Oekraïense vluchtelingen. De informatie gaat onder andere over verblijven in Nederland, huisvesting en toegang tot gezondheidszorg. De website is in het Oekraïens, Russisch, Engels en Nederlands beschikbaar. 

LHBTI-vriendelijke noodopvang

Oekraïners die op zoek zijn naar LHBTI-vriendelijke noodopvang kunnen terecht op de website https://rainbow.whodis.org

Rode Kruis Informatielijn – voor Oekraïners

+31 6 48 15 80 53

Het Rode Kruis heeft een Whatsapp informatienummer geopend voor Oekraïners in Nederland. Oekraïners die willen weten waar zij terecht kunnen voor hulp of praktische vragen hebben kunnen contact opnemen door een (voice)bericht in het Oekraïens, Russisch of Engels te sturen.

Meer informatie hierover staat op de website van het Rode Kruis: Oekraïens en Russisch.

Rode Kruis Informatielijn – voor mensen die willen helpen

070 44 55 888 (maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur).

Momenteel is nog veel onduidelijk over hulp bieden aan Oekraïners. Wil je helpen maar zit je met praktische vragen? Voor informatie en advies kan je terecht bij de Rode Kruis Informatielijn.


Help LGBTI people from Ukraine? That’s possible!

COC Nederland receives a lot of questions about how you can help LGBTI people from Ukraine. Great that so many people are offering support! Below you will find a number of options to help.

Donate!

By donating money you can make a very concrete contribution. You can donate HERE with a Tikkie. We ensure that your entire donation ends up with our partner LGBTI organizations in Ukraine. Your donation will be used for housing, food, medicines, blankets, mattresses, HIV medication and psychological help. There is also a need for support for people who are at particular risk and who have to flee Ukraine to LGBTI-friendly countries. More information about our donation campaign can be found HERE.

Provide accommodation

It is of course great if you want to provide shelter to refugees from Ukraine. There are various organizations that bring supply and demand together. One of those organizations is Takecarebnb. You can register there if you want to take care of someone. Takecarebnb and similar organizations first do an intake with people who offer shelter. Because it is of course important that this reception meets mutual expectations and that people are safe in their temporary accommodation. The latter requires specialist knowledge and experience; that is why there is currently no organization that specifically mediates between LGBTI refugees seeking shelter and LGBTI people or allies who offer it. COC is, however, in talks with some of these organizations about the possibilities to offer specific shelter for LGBTI people

Donate stuff

Initiatives are being launched throughout the country to collect goods and clothing. The Netherlands Council for Refugees keeps track of what is needed and where collections take place.

Nearby initiatives

Do you want to know which initiatives are available in your area to support Ukrainians? Check the website of the Dutch Council for Refugees for an overview per province.

Information for Ukrainians

The website Refugee Help offers practical information for Ukrainian refugees. It covers, among other things, residence in the Netherlands, housing and access to healthcare. The website is available in Ukrainian, Russian, English and Dutch

LGBTI-friendly emergency shelter

Ukrainians looking for an LGBTI-friendly emergency shelter can visit the website https://rainbow.whodis.org

Red Cross Information Line – for Ukrainians

+31 6 48 15 80 53

The Red Cross has opened a Whatsapp information number for Ukrainians in the Netherlands. The Red Cross provides information about assistance in the Netherlands and can answer practical questions. Ukrainians can contact the Red Cross by sending a (voice) message in Ukrainian, Russian or English.

More information about this helpline can be found on the website of the Red Cross in Ukrainian and Russian.

Red Cross Information Line – for people who want to help

070 44 55 888 (Monday to Friday from 9:00 am to 5:00 pm).

At the moment, much is still unclear about providing help to Ukrainians. Do you want to help, but do you have practical questions? Contact the Red Cross Information Line for information and advice. 

Categorie:
Algemeen, homepage, Internationaal, Veiligheid
Tags:
, ,