Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Persbericht Transvisie: Zorgen om de overname Stepwork door Genderhealthcare

5 november 2021 -

Transvisie: Dinsdag 2 november hebben wij je via onze website geïnformeerd over de overname van Stepwork door Genderhealthcare. De laatste dagen krijgen wij en onze zusterorganisaties veel vragen over deze overname. Er is dus helaas duidelijk sprake van onrust.  

Transvisie en Transgender Netwerk Nederland (TNN) hebben ook grote twijfels bij de overname van Stepwork door Genderhealthcare. Transvisie heeft op verzoek van de Kwartiermaker een gesprek gevoerd met de directeur van Genderhealthcare en onze bevindingen gedeeld met alle betrokken partijen. We hebben indringende vragen gesteld aan en gesprekken gevoerd met alle betrokken partijen: VWS, zorgverzekeraars, Inspectie, NZa en de kwartiermaker. We hebben aangedrongen op een onafhankelijke beoordeling of de plannen van Genderhealtcare wel haalbaar zijn voordat de overname plaatsvindt. Helaas hebben wij geen bevredigend antwoord gekregen. Met dit bericht willen wij je meenemen in de huidige situatie en je uitleggen wat dit betekent voor ieder die in behandeling is bij Stepwork of al (lang) op de wachtlijst staan.  

Genderhealthcare geeft aan sinds 1 november de behandeling van de patiënten te hebben overgenomen: 450 cliënten in zorg en 1350 cliënten op de wachtlijst. Cliënten moeten wel eerst akkoord gaan met overplaatsing. Genderhealthcare heeft ook de drie behandelaren van Stepwork overgenomen. In de berichten van zorgverzekeraars wordt er gesproken over minder cliënten. Hierover is nog steeds geen duidelijkheid. 

Het is duidelijk dat je als patiënt in behandeling en/of op de wachtlijst zelf de keuze hebt om wel of niet voor Genderhealtcare als zorgverlener te kiezen. Zorgverzekeraars Nederland heeft eerder aan ons toegezegd dat herplaatsing mogelijk is op basis van de datum waarop je op de wachtlijst stond of in zorg bent, zodat je niet onderaan de wachtlijst komt. Transvisie heeft de zorgverzekeraars gevraagd, schriftelijk te bevestigen dat dit ook nu geldt als je voor een andere zorgaanbieder kiest. Zodat sprake is van keuzevrijheid, maar ook omdat de groep cliënten veel te groot is voor een startend bedrijfje. Dat zou voor deze groep tot veel langere wachttijden kunnen leiden, dan ze nu al zijn in Nederland. Transvisie vraagt nogmaals zorgverzekeraars om over te gaan tot een goed gecoördineerde (her)plaatsing bij een zorgaanbieder naar keuze voor alle patiënten en hierover helder te communiceren. Daar is nog geen antwoord op gekomen.  

Genderhealthcare heeft veel positieve intenties en grootse plannen. Het is van plan binnen 2 maanden nog zeker 16 psychologen aan te willen nemen, te gaan werken met triage en informed consent en binnen afzienbare tijd afspraken te willen maken met hormoonbehandelaren en genderchirurgen en zorgverzekeraars. Echter er zijn nog geen contracten getekend met deze partijen, noch voldoende waarborgen voor financiële continuïteit. Het is nog niet zeker of de zorgverzekeraars de aangeboden zorg gaan contracteren en daarmee volledig vergoeden. 

Transvisie heeft van Genderhealthcare begrepen dat de overname voldoet aan de voorwaarden van de NZA en de Inspectie IGJ, die nauw betrokken zijn geweest. Van de toezichthouders hebben wij begrepen dat er geen enkele formele toetsing vooraf is geweest, en ze vanaf 1 november 2021 intensief toezicht zullen houden op Genderhealthcare. Gisteren heeft IGJ een bestuurlijke aanwijzing aan Stepwork gepubliceerd om binnen drie maanden maatregelen te nemen omdat de huidige zorg grote tekortkomingen laat zien die leidden tot risico’s voor patientveiligheid. De curator is daarvoor verantwoordelijk en tot die tijd geldt een patiëntenstop. Genderhealthcare hoeft geen maatregelen te nemen of een patiëntenstop in te voeren. Wat dit nu betekent voor patienten is onduidelijk. Graag vragen we de IGJ om opheldering. 

Ten slotte, Minister De Jonge heeft vorige week afkeurend gereageerd op een verzoek uit de Tweede Kamer om geld beschikbaar te stellen voor een project om met triage op korte termijn de wachtlijsten te verminderen. Graag horen we van de Minister of hij met de overname door Genderhealthcare hier toch ruim baan aan geeft.  

Wat kun je doen als je bij Stepwork in zorg bent of op de wachtlijst staat:  

  • Het is aan jou als cliënt om wel of niet te kiezen voor Genderhealthcare.   
  • Laat je goed informeren door je zorgverzekeraar, ook over de afspraken die zorgaanbieders van genderchirurgie en hormoonbehandeling met Genderhealthcare maken over het overnemen van bijvoorbeeld de indicatiestelling.   
  • Mocht je kiezen voor een andere zorgaanbieder, vraag om zorgbemiddeling bij je zorgverzekeraar en vraag dat dit gebeurt op basis van de datum dat je op de wachtlijst bent gekomen of in zorg bent bij Stepwork, zodat je niet onder aan de wachtlijst komt.  
  • Ben je in zorg of wacht je daarop bij Stepwork, dan begrijpen wij dat je door deze situatie mogelijk behoefte hebt aan een luisterend oor. Transvisie en TNN staan via het Transgender Infopunt Nederland telefonisch en per email voor je klaar. Je kan ons op werkdagen tussen 10:00 en 17:00 bereiken op 085-1303846 of info@transvisie.nl 

Wij hebben nauw contact gehad met collega-organisatie Transgender Netwerk Nederland (TNN) met wie we samen de informatielijn Transgender Infopunt runnen. TNN deelt de zorgen over de overname. Transvisie en TNN vinden het hoog tijd dat de transgenderzorg serieus genomen wordt. De honderden mensen die bij Stepwork staan ingeschreven en nu in onzekerheid zitten moeten snel en goed geholpen worden. TNN en Transvisie roepen de zorgverzekeraars op om ervoor te zorgen dat cliënten en wachtenden bij Stepwork hergeplaatst kunnen worden bij zorgaanbieder van hun eigen keuze. 

Wat doet Transvisie? 
Transvisie zal blijven overleggen met alle instanties. Daarnaast willen we gaan inventariseren hoe de (her)plaatsing verloopt. Hierover informeren we je op een ander moment.  

Categorie:
Algemeen, homepage, Transgender
Tags: