Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

“Het samenbrengen van mensen geeft je het gevoel dat je er niet alleen voor staat. Mensen kunnen  samen de wereld veranderen.” – Bob Angelo

COC’s Bob Angelo Fonds is bedoeld

 • voor kleinschalige initiatieven
 • die voor en door de doelgroep zijn opgezet
 • die gericht zijn op ontmoeten, samenkomen, motiveren, empoweren en/of sociale acceptatie
 • met activiteiten die concreet en realiseerbaar zijn.

Voorbeelden van financiële ondersteuning van activiteiten:

 • een ontmoetingsavond voor roze asielzoekers,
 • een toneelstuk met aansluitend een debat voor roze ouderen,
 • een feestavond voor lesbische vrouwen op Aruba of
 • een workshop voor LHBTI-jongeren.

Essentieel is dat het initiatief voor en door de betrokken doelgroep is (zoals oudere en biculturele LHBTI’s en LHBTI’s met een beperking). Tevens is het van belang dat tijdens de activiteit de bezoekers actief met elkaar in contact gaan komen. Een event waar de bezoekers niet met elkaar hoeven te communiceren (bijv. een filmavond of theaterstuk) komt daarom niet in aanmerking voor een bijdragen. Tevens ondersteunen we geen productiekosten voor films, voorstellingen of lespakketten. Een eventuele interactieve nabespreken van een voorstelling of filmvertoning komt wél in aanmerking. We moedigen aanvragers aan om een aanvraag te doen voor een specifieke bijeenkomst; en niet een reeks aan bijeenkomsten.

Financiën

De bijdrage van COC’s Bob Angelo Fonds is maximaal € 1.000,-. Echter, het aangevraagde bedrag moet een substantieel aandeel zijn van het budget. Met voorkeur komt het totaal benodigde budget uit het Bob Angelo Fonds. Cofinanciering is dus geen vereiste. Aanvragen met een totaal begroting van €2.000,- of meer komen minder snel in aanmerking.

Indienen van een aanvraag voor financiële ondersteuning bij COC’s Bob Angelo Fonds

Om een aanvraag zo snel mogelijk te behandelen en binnen 3 weken uitsluitsel te geven is van het belang dat het voorstel aan de volgende criteria voldoet:

 • een voorstel met daarin o.a:
  • korte beschrijving van de organisatie
  • uitleg hoe de activiteit aansluit en bijdraagt aan de doelstellingen van het fonds
  • aantal verwachtte bezoekers
 • begroting waarin expliciet wordt aangegeven welk bedrag aan het Bob Angelo Fonds wordt gevraagd.

Een geschreven voorstel inclusief begroting mag bij elkaar uit maximaal 5 pagina’s bestaan (maar hoe korter hoe beter) Aanvragen mogen echter form vrij worden ingeleverd; je mag dus ook een videoboodschap opnemen waarin je bovenstaande zaken meeneemt. Voorstellen mogen gestuurd worden naar [email protected].

Toezegging

 • Ons streven is om binnen 3 weken na inzenden van de aanvraag terugkoppeling te geven over het genomen besluit;
 • De toekenning of afwijzing van een aanvraag wordt per e-mail meegedeeld;
 • De aanvraag zal beoordeeld worden door een projectleider van COC Nederland.

Over de beslissing wordt niet gecorrespondeerd. Tegen deze beslissing in beroep gaan, is niet mogelijk.

Verantwoording Ontvanger

 • Graag ontvangen wij vooraf aan het event pr-materiaal;
 • In alle media uitingen (offline en online) erbij vermelden dat het event ‘Mede mogelijk gemaakt is door een bijdrage van het Bob Angelo Fonds’;
 • Binnen 2 weken nadat het event heeft plaatsgevonden ontvangen wij graag een verslag met foto’s en/of quotes van de bezoekers in een per e-mail. In de regel hoef je dus geen financiële verantwoording in te sturen. Hier kan echter wel steekproefsgewijs om gevraagd worden.

Beheer en verantwoording COC Nederland

Het Bob Angelo Fonds wordt beheerd door COC Nederland. Een onafhankelijke accountant controleert de administratie. In het publieksjaarverslag van COC Nederland wordt verantwoording over de besteding afgelegd. Contribuanten die €100,- of meer overmaken krijgen dit verslag toegestuurd.

Doneren

Met een bijdrage aan het Bob Angelo Fonds ondersteunt u initiatieven uit de LHBTI- gemeenschap! Uw bijdragen is daarom van groot belang!

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer:
IBAN: NL84 ABNA 0518 8614 57
t.n.v. COC Nederland, o.v.v. Bob Angelo Fonds.