Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen

1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Oproep christelijke LHBT-organisaties: kerken spreek afkeuring uit Oegandese anti-homowet

27 februari 2014 -

Christelijke LHBT-organisaties in Nederland zijn ontzet over de Oegandese anti-homowet en roepen kerken op hun afkeuring daarover uit te spreken. De Oegandese anti-homowet zet namelijk de klok voor LHBT’ers in Oeganda jaren terug en brengt hen in levensbedreigende situaties.

Op maandag 24 februari jl. ondertekende president Yoweri Museveni van Oeganda een wet die het mogelijk maakt homoseksuele mannen en vrouwen levenslang op te sluiten als zij bij herhaling worden betrapt op het hebben van seks met iemand van hetzelfde geslacht.

Oproep aan de kerken

De nieuwe ‘antihomowet’ heeft niet tot stand kunnen komen zonder brede ondersteuning door vele kerken in Oeganda. Zij zijn daarbij gevoed door met name Amerikaanse evangelicale organisaties die jarenlang een naar nu blijkt desastreuze invloed hebben uitgeoefend in Oeganda. Homoseksualiteit is systematisch getypeerd als een ernstige zonde met diepingrijpende negatieve gevolgen voor de Afrikaanse cultuur en de moraal van de overwegend christelijke bevolking.

Deze ontwikkelingen en feiten vervullen de christelijke LHBT-organisaties LKP, CHJC, ContrariO, HolyFemales.nl en Netwerk Mirre met grote schaamte. Zij veroordelen met kracht de handelwijze en houding van kerken en evangelicale organisaties die de nieuwe wetgeving mede hebben mogelijk gemaakt. De christelijke LHBT-organisaties doen een dringende oproep aan kerken en kerkelijke organisaties, zoals de rooms-katholieke bisschoppen van Oeganda inmiddels hebben gedaan, wereldwijd hun LHBT-broeders en –zusters in Oeganda een hart onder de riem te steken en de houding van de betreffende kerken en kerkelijke organisaties daar kritisch te bespreken. Zij verlangen een antwoord op de vraag hoe de kerken in Uganda kunnen verantwoorden dat hun opvattingen over homoseksualiteit uiteindelijk leiden tot uitsluiting, discriminatie en gevangenschap.

Wereldraad van Kerken

In het najaar van 2013 vond in Busan de Algemene Vergadering van de Wereldraad van Kerken plaats. Tot grote vreugde van de daar aanwezige coalitie van LHBT-organisaties, mensenrechtenorganisaties en ontwikkelingsorganisaties, werd in de slotviering schuld beleden over het leed dat LHBT-mensen in de loop van de tijden door kerken is aangedaan. Tevens werden alle kerken nadrukkelijk opgeroepen om een veilige plek te zijn voor en te bieden aan alle mensen. Deze oproep werd gedaan in de context van thema’s als ‘gender’ en ‘human sexuality’. Beide werden benoemd als zaken van aandacht voor alle kerken die zijn verenigd in de Wereldraad.

Christelijke LHBT-organisaties in Nederland hebben grote waardering voor het werk dat nu al door vele lidkerken wordt gedaan om LHBT’ers te ondersteunen en een veilige plek te bieden. Desalniettemin roepen zij de kerken nu op ook hardop hun stem te laten horen tegen wat het Evangelie en de humaniteit weerspreekt. De wijze waarop LHBT-mensen in Uganda door de nieuwe wetgeving worden uitgesloten en gediscrimineerd, staat in geen enkele verhouding tot welk beroep op eigen culturele, religieuze en/of ethische waarden dan ook.
Nederlandse kerkenChristelijke LHBT-organisaties in Nederland roepen de Nederlandse lidkerken van de Wereldraad alsmede alle kerken die op 17 mei 2011 de Verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen ondertekenden nu op de consequenties van hun ondertekening te aanvaarden en hun stem te laten horen en publiek hun afkeuring uit te spreken over de ontwikkelingen binnen sommige kerken en kerkelijke organisaties in Oeganda.

Uitsluiting, discriminatie en criminalisering van mensen, louter op basis van hun seksuele oriëntatie is in flagrante tegenspraak met de waarden van samenleven en humaniteit die de kerken in naam van het Evangelie voorstaan. Dat geluid mag en moet op dit moment wereldwijd worden gehoord.

LCC Plus Organisaties

LKP, CHJC, ContrariO, HolyFemales.nl en Netwerk Mirre zijn vijf christelijke LHBT-organisaties die zich hebben verenigd in de zogenaamde LCC Plus Organisaties terwille van de uitvoering van een vijftal met subsidie van het ministerie van OCW mogelijk gemaakte projecten.

Eén van die projecten ondersteunt vijf christelijke LHBT-organisaties in Centraal- en Oost-Europa, waarvan twee in Rusland. LHBT’ers daar verkeren in soortgelijke omstandigheden als in sommige Afrikaanse landen. Door middel van training van lokale groepen wordt gezocht naar wegen om de vaak moeizame dialoog met burgerlijke en kerkelijke overheden toch mogelijk te maken.

[Bron: LCC-Plus]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

Categorie:
Geloof & cultuur
Tags:
, , , , , , , , ,