Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

PKN – Zegenen homorelaties mogelijk weer ter discussie

22 april 2006 -

Het zegenen van andere levensverbintenissen dan een huwelijk tussen man en vrouw is sinds 2004 geregeld in de Protestantse Kerk Nederland (PKN), maar staat door een actie van een kerkenlid mogelijk opnieuw ter discussie.

Kerklid A.W. de Ronde uit Woudenberg heeft namelijk een bezwaarschrift ingediend tegen ordinantie 5.4, waarin het zegenen van andere levensverbintenissen dan een huwelijk tussen man en vrouw is vastligt. Met dit zogenaamde gravamen wil De Ronde bereiken dat het onderdeel uit de kerkorde wordt geschrapt.

Een synodecommissie buigt zich momenteel over de vraag of het in kerkordelijke zin wel een gravamen is, zegt ds. G. de Fijter, vice-voorzitter van de synode. Een gravamen moet namelijk een bezwaar bevatten tegen het belijden van de kerk en argumenten aandragen waarom dit belijden in strijd is met de Bijbel. In juni gaat de synodecommissie in gesprek met De Ronde.

De Ronde, oud-synodelid en scriba (= voorzitter) van de algemene kerkenraad in Woudenberg, verwacht dat de commissie zijn bezwaar het liefst als gravamen wil afwijzen. Maar dat kan niet, denkt hij. ‘Aan mij is verteld dat de kerkorde tot het belijdend spreken van de kerk behoort’.

Het zegenen van homorelaties is in strijd met de Bijbel, vindt De Ronde. ‘In mijn Bijbel staat dat deze levensvorm door God vervloekt is. Maar de Protestantse Kerk belijdt dat homoseksuele relaties door God zijn gewild’. De Ronde heeft zo’n zes jaar geleden over dit onderwerp al een gravamen ingediend. ‘Dat was tegen een uitspraak van de hervormde synode dat homorelaties door God zijn gewild en dat een kerkenraad tegen zo’n relatie geen tuchtmaatregelen mocht nemen. Dit gravamen is afgewezen omdat de synode stelde dat de uitspraak geen belijdend spreken was’.

Toen de hervormde synode besloot dat het zegenen van alternatieve relaties in de kerkorde van de Protestantse Kerk moest komen, diende De Ronde opnieuw een gravamen in. Zo’n bezwaarschrift moet de diverse niveaus van de kerk passeren voor het op de synodetafel komt. De kerkenraad van De Ronde en de classis gaven groen licht, maar daarna wilde de hervormde particuliere synode het tegenhouden.

‘Maar tijdens de laatste vergadering voor het ontstaan van de PKN waren niet genoeg leden aanwezig om wettig besluiten te nemen’. Deze kerkelijke bestuurslaag is in de PKN, waardoor het gravamen toch bij de generale synode terecht kwam.

Algemeen-secretaris P.J. Vergunst van de Gereformeerde Bond in de PKN hoopt dat door het gravamen van De Ronde het zegenen van homorelaties inhoudelijk aan de orde komt op de synode. De Bond heeft zich altijd sterk verzet tegen het zegenen van homorelaties. ‘Het is de zwartste bladzijde in de huidige kerkorde’’, aldus Vergunst. ‘Het is ons een lief ding waard als deze ordinantie wordt geschrapt’.

Vorig jaar heeft de Gereformeerde Bond nog een brief aan het synodebestuur gestuurd met de vraag het gesprek over homorelaties opnieuw te voeren, los van de discussie over fusie. In de jaren 2002 en 2003 is in de Hervormde Kerk over het zegenen van homorelaties gesproken. De naderende fusie tussen hervormden, gereformeerde en lutheranen vertroebelde echter het gesprek. Synodeleden die tegen de fusie waren, stemden vrijwel tegen elk besluit dat met de nieuwe kerkorde had te maken. Een inhoudelijk gesprek werd dan niet altijd gevoerd.

Vergunst: ‘Het moderamen heeft echter aangegeven dat het er niets voor voelde de kerkordediscussie opnieuw te voeren, maar wel met een breed uit de kerk samengestelde groep theologen en anderen het gesprek over homoseksualiteit wil voeren’.

Categorie:
Geloof & cultuur
Tags: