Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Teleurstellend CGK-besluit over homoseksualiteit

3 december 2013 -

Het LKP, de landelijke koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging, neemt met teleurstelling kennis van het besluit van de synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) van woensdag 27 november jl. over homoseksualiteit. Het LKP is verheugd over het pastoraal appèl van de kerk, dat oproept tot grotere behoedzaamheid jegens homo’s en lesbiennes, maar moet met spijt vaststellen dat de CGK voor hen evenwel een onveilige en uitsluitende gemeenschap blijft. Het LKP roept de CGK daarom op het synodebesluit te herzien.

Voortschrijdend inzicht

De synode van de CGK is met een rapport en een pastorale handreiking van bij elkaar bijna honderd pagina’s grondig te werk gegaan. Wat homoseksualiteit is en hoe het in de kerk en in het licht van de Bijbel gewaardeerd moet worden, is onderwerp geweest van intensief onderzoek.

Helaas is dit onderzoek eenzijdig en deels gebaseerd op verouderde inzichten. Het LKP acht het zeer kwalijk en bijzonder schadelijk, met name voor jonge mensen, dat de mogelijkheid van verandering van seksuele oriëntatie wordt opengehouden. Deze mogelijkheid is gebaseerd op verouderde psychologische inzichten die in het rapport niet ter discussie worden gesteld. Over de ondeugdelijkheid van deze inzichten bestaat in de huidige wetenschap juist brede consensus.

Ook nieuwere bijbels-theologische en hermeneutische inzichten die in andere kerken tot positievere besluiten aanleiding hebben gegeven, worden te gemakkelijk aan de kant geschoven. Uit deze inzichten blijkt, en het rapport beaamt dit, dat het onmogelijk is ‘een rechte lijn te trekken’ tussen de tijd van de Bijbel en de huidige tijd. Dit zou tot terughoudendheid moeten leiden, zeker waar vanwege de kerk een ethische waardering van de levens van mensen aan de orde is. Helaas is van deze noodzakelijke terughoudendheid in het rapport weinig terug te vinden.

Getuigenis van christelijke lesbiennes en homo´s niet terug te vinden in besluit en rapport

Het rapport geeft, in lijn met de Schriftopvatting van de CGK, veel ruimte voor een Bijbelse/-normatieve benadering van homoseksualiteit. Op zichzelf is dit legitiem, maar het is ook onvolledig.

Uit de literatuuropgave bij het rapport blijkt dat ook kennis is genomen van de ervaringen en inzichten van lesbische vrouwen en homoseksuele mannen. Deze krijgen echter inhoudelijk geen enkele plaats in de uitwerking van de waardering van homoseksualiteit. Vele christelijke lesbiennes en homo’s blijven de christelijke traditie en de kerk waarderen als een bron voor geloof om uit te leven. Een kerkelijk rapport over homoseksualiteit kan niet zonder hun (veelkleurige) stem die, als alle andere gelovigen, een doorleefd getuigenis kan vertolken van Bijbelse begrippen als zonde, verbond, liefde en vrijheid.

De veronachtzaming van dit getuigenis is tenminste een pastoraal gebrek waaronder de uitkomsten van het rapport duidelijk te lijden hebben. Bovendien geeft een enkel Bijbelse uitleg onvoldoende blijk van erkenning van het doorgaande werk van de Heilige Geest ook in deze tijd. Deze tijd kan, zoals in het rapport gebeurt, niet enkel vanuit een cultuurpessimistische houding benaderd worden.

Onveilig en uitsluitend

Het LKP is ingenomen met de oproep van de synode met meer zorg om te zien naar lesbische vrouwen en homoseksuele mannen in de eigen kerk. De synode stelt schuldbewust vast dat men daarin nog wel eens tekort is geschoten. Evenwel moet het LKP met spijt vaststellen dat het besluit van de CGK en de er aan ten grondslag liggende stukken deze kerken niet tot een gemeenschap maken waarin LHBT’ers zich veilig kunnen voelen.Volwaardige participatie in de CGK is en blijft onmogelijk en de voornaamste praktijk waarmee homo’s en lesbiennes in eredienst, pastoraat en catechese mee te maken zullen krijgen, lijkt die van de tucht te zijn.

Het LKP constateert dat geluiden uit de CGK zelf, zoals die van de gemeente Zwolle, geen kans hebben gekregen. Deze gemeente, die tot dusverre homoseksuele mannen en lesbiennes wel aan het Heilig Avondmaal heeft toegelaten, wordt door het eigen landelijke bestuur nu ernstig in verlegenheid gebracht (zie de uitspraken van ds. Jan van Langevelde in het Nederlands Dagblad van zaterdag 30 november jl.).

Met spijt stelt het LKP vast dat mensen die in de CGK hun geestelijk thuis vinden nu buitengesloten dreigen te worden. Het LKP heeft respect voor individuele levenskeuzes die mensen maken, maar vindt het verwerpelijk wanneer deze normatief en dwingend worden voorgeschreven door een (kerkelijke) gemeenschap.

Oproep tot herziening besluit

Het LKP roept de synode van de CGK op haar besluit te herzien en ruimte te maken voor individuele afwegingen coram Deo, in het midden van een liefdevolle gemeenschap die oog heeft voor de hele persoon van de lesbische vrouw en de homoseksuele man.

[Bron: LKP]

ACHTERGRONDINFORMATIE

CGK – Studierapport homoseksualiteit en homoseksuele relaties:
volledige rapport
samenvatting

 

 

 

 

Categorie:
Geloof & cultuur
Tags:
, , ,