Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Behoud VN expert voor LHBTI-mensenrechten, zo bepleiten 1117 organisaties

17 juni 2022 -

Wereldwijd roepen 1117 organisaties de Verenigde Naties op tot vernieuwing van het mandaat van de mensenrechtenexpert op het gebied van seksuele oriëntatie en gender identiteit. Daaronder ook COC Nederland, dat zich actief inzet voor behoud van de VN expert.

[English text below]

Meer dan 1117 maatschappelijke organisaties uit ruim 134  Staten en Gebieden stelden een gezamenlijke verklaring op met de oproep om het mandaat te vernieuwen van de Onafhankelijke VN-Expert inzake geweld en discriminatie op basis van seksuele oriëntatie en gender identiteit (SOGI).

“Het voortzetten van dit mandaat is cruciaal. In elke regio in de wereld is er nog altijd wijd verspreid, ernstig en systematisch geweld en discriminatie op basis van iemands echte of vermeende seksuele geaardheid en/of genderidentiteit”, aldus de coalitie in hun verklaring.

“Een besluit van de Leden van de Mensenrechtenraad om dit mandaat te verlengen, is een duidelijk signaal dat geweld en discriminatie tegen mensen met diverse seksuele geaardheden en/of genderidentiteiten niet getolereerd mag worden. Zo’n besluit zou bevestigen dat specifieke, aanhoudende en systematische aandacht van cruciaal belang blijft om deze mensenrechtenschendingen aan te pakken en ervoor te zorgen dat LHBT en genderdiverse mensen vrij en gelijk zijn in waardigheid en rechten.”

De verklaring werd afgelegd als onderdeel van de interactieve dialoog met de huidige onafhankelijke expert, Victor Madrigal-Borloz, die rapporten presenteerde over zijn bezoek aan Tunesië en over de verwezenlijking van het recht op gezondheid met betrekking tot duurzame-ontwikkelingsdoelstelling nr. 3.

Verklaring met de oproep om het mandaat voor de Onafhankelijke Expert SOGI te vernieuwen

De Onafhankelijke VN-Expert op het gebied van seksuele oriëntatie en gender identiteit  heeft het mandaat om voorstellen te doen om personen die het slachtoffer zijn van geweld en discriminatie op basis van hun SOGI beter te beschermen. Hij doet dit door de implementatie van bestaande internationale mensenrechtennormen te beoordelen, met staten in gesprek te gaan en samen te werken met andere VN- en regionale mechanismen om geweld en discriminatie aan te pakken.

Sinds de oprichting in 2016 heeft de mensenrechtenexpert op het gebied van seksuele oriëntatie en gender identiteit wereldwijd het bewustzijn vergroot over de impact van de criminalisering van relaties tussen personen van hetzelfde geslacht en het ontbreken van wettelijke procedures voor het bevestigen van de genderidentiteit. De expert heeft de schade onderstreept die wordt aangericht door zogenaamde ‘conversietherapieën’. Bovendien zijn er goede voorbeelden gepresenteerd om discriminatie te voorkomen. Tenslotte is het belang bevestigd van data-verzameling over de ervaringen van LHBT en genderdiverse mensen.

In 2019 steunde een toegenomen aantal Staten en maatschappelijke organisaties de verlenging van het mandaat. Volgens de 1117 organisaties is dat “bewijs van het cruciale belang van deze positie en van het werk van deze expert bij het ondersteunen van personen met diverse seksuele geaardheden en/of genderidentiteiten. Én van het belang van steun aan degenen die hun rechten verdedigen, zowel op internationale mensenrechtenfora als op grassroots niveau.”

Ook staten en maatschappelijke organisaties legden de afgelopen dagen verklaringen af ter ondersteuning van de vernieuwing van het mandaat van de Onafhankelijke Expert. Een indicatie van hoe succesvol een sterke samenwerking tussen het maatschappelijk middenveld en overheden kan zijn voor LHBT en genderdiverse gemeenschappen.

De stemming over verlenging van het mandaat wordt verwacht in de week van 8 juli.

——-

HRC50 | 1117 organisations worldwide urge the UN to renew its human rights expert mandate on sexual orientation and gender identity

Geneva, 16 June 2022 – Over 1117 civil society organisations from 134 States and Territories delivered a joint global statement calling for the renewal of the mandate of the UN Independent Expert on violence and discrimination on the basis of sexual orientation and gender identity (SOGI). 

“The continuation of this mandate is critical. In every region of the world, widespread, grave and systematic violence and discrimination based on one’s real or perceived sexual orientation and/or gender identity persists,” the coalition said in their statement.

“A decision by Council Members to renew this mandate would send a clear message that violence and discrimination against people of diverse sexual orientations and/or gender identities cannot be tolerated. This would reaffirm that specific, sustained and systematic attention continues to be crucial to address these human rights violations and ensure that LGBT and gender-diverse people are in fact free and equal in dignity and rights.”

The statement was delivered as part of the interactive dialogue with the Independent Expert, Victor Madrigal-Borloz, who presented his reports on his visit to Tunisia and on the realisation of the right to health in relation to Sustainable Development Goal No. 3.

The UN Independent Expert on SOGI is mandated to propose ways to better protect persons who suffer from violence and discrimination on the basis of their SOGI. He does this by assessing the implementation of existing international human rights standards, talking to States, and working collaboratively with other UN and regional mechanisms to address violence and discrimination. 

Since its creation in 2016, this UN mandate has raised awareness worldwide about the impact of the criminalisation of same-sex relations and the lack of affirming legal gender recognition procedures. The mandate has underscored  the damage caused by so-called ‘conversion therapies’, while also highlighting examples of good practices to prevent discrimination and affirming the importance of data-collection specific to the experiences of LGBT and gender-diverse people.

In 2019, an increased number of States and civil society organisations supported the renewal of the mandate, which is “evidence of [its] critical importance and its work to support persons of diverse sexual orientations and/or gender identities, and those who defend their rights, both at international human rights fora and at the grassroots level.”

Other statements supporting  the renewal of the mandate of the Independent Expert were delivered during the Interactive Dialogue by both States and civil society: an indication of  how strong collaboration between civil society and governmental actors can prove to be successful for LGBT and gender-diverse communities. 

Categorie:
Algemeen, homepage, Internationaal, Jouw belangen, Politiek, Veiligheid
Tags:
, , ,