Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

‘Negatieve denkbeelden over LHBT’s brengen hun grondrechten in gevaar’

16 maart 2016 -

Het EU-Agentschap voor Fundamentele Rechten (FRA) stelt dat negatieve, verkeerde en ouderwetse denkbeelden over LHBT’s onder leden van bepaalde beroepsgroepen het moeilijker maken voor beleidsmakers om discriminatie en haatmisdrijven te bestrijden. Uit een vandaag gepubliceerd FRA-rapport blijkt namelijk dat artsen in sommige EU-lidstaten homoseksualiteit nog steeds als een ziekte beschouwen en transseksualiteit als een geestelijke stoornis.

Voor het eerst is in 19 EU-lidstaten* een vergelijkend onderzoek uitgevoerd naar denkbeelden van ambtenaren, gezondheidsfunctionarissen, leraren en politieagenten. Hierin werd de positieve impact van EU-beleid en initiatieven grotendeels erkend. Uit het onderzoek is echter ook gebleken dat een gebrek aan informatie en onderwijs over de situatie van LHBT’s hen ervan weerhoudt om een bijdrage te leveren aan het terugdringen van de discriminatie waar LHBT’s voortdurend mee te maken hebben.

FRA EU-Agentschap Fundamentele Rechten - Professionally speaking - LHBT-rapport maart 2016 COVER“LHBT’s hebben hetzelfde recht op onderwijs, gezondheidszorg en een gelijke behandeling als ieder ander. Ook zij hebben het recht om een waardig leven te leiden, vrij van angst en discriminatie,” aldus Michael O’Flaherty, directeur van het EU-Agentschap voor Fundamentele Rechten (FRA). “Uit het meest recente onderzoek van het FRA blijkt dat sommige artsen nog steeds ten onrechte menen dat homoseksualiteit een ziekte is. Uit de bevindingen van het onderzoek komt duidelijk naar voren dat de EU en de EU-lidstaten meer moeten doen om te zorgen dat ambtenaren in staat zijn hun plicht te vervullen om kwalitatief hoogstaande dienstverlening te bieden om een einde te maken aan het lijden waaronder veel LHBT’s gebukt gaan.”

Het FRA heeft gesproken met leden van de beroepsgroepen die het beste kunnen aangeven welke belemmeringen en stimulansen er in de praktijk komen kijken bij de implementatie van beleidsmaatregelen op het gebied van grondrechten. In het verslag Professionally speaking: challenges to achieving equality for LGBT people (Professioneel gesproken: uitdagingen voor het bereiken van gelijkheid voor LHBT’s) worden onder andere de volgende belangrijke resultaten gepresenteerd:

  • De maatschappij kan vijandig tegenover LHBT’s staan en beroepsbeoefenaars kunnen vooroordelen hebben, zoals de overtuiging dat homoseksualiteit een ziekte is die iemand kan oplopen. Dit wijst op de noodzaak van meer positieve bewustmakingscampagnesop EU- en nationaal niveau, zoals vermeld in de Europese Commissie’s Actieprogramma om het respect voor LHBT’s en hun rechten te verbeteren.
  • In alle beroepsgroepen is men zich onvoldoende bewust van hetgeen LHBT’s nodig hebben, en weet men weinig hierover. Dit onderstreept het belang van passend onderwijs en opleiding, en partnerschappen en samenwerking met maatschappelijke organisaties om vooroordelen te bestrijden, met name vooroordelen over transgenders in de gezondheidszorg, en er beter voor te zorgen dat LHBT’s dezelfde kwalitatief hoogwaardige zorgverlening krijgen als alle andere mensen.
  • Het gebrek aan objectieve informatie, met name op scholen, kan later in hun leven tot pesterijen en vooroordelen leiden en jonge LHBT’s ertoe dwingen hun seksuele geaardheid of genderidentiteit te verbergen. Lidstaten dienen samen te werken met onderwijsinstanties en scholen en gerichte campagnes te ontwikkelen om ervoor te zorgen dat scholen een veiliger en vriendelijker plek voor LHBT’s worden.
  • Haatmisdrijven tegen LHBT’s worden vaak niet erkend, er wordt geen aangifte van gedaan en ze worden niet geregistreerd. Lidstaten dienen meer inspanningen te leveren om ervoor te zorgen dat de wetgeving die bescherming biedt tegen haatmisdrijven op de juiste manier wordt uitgevoerd en dat er meer gedaan wordt om te zorgen dat meer LHBT’s aangifte doen van haatmisdrijven en dat deze aangiften geregistreerd worden.

FRA EU-Agentschap voor Fundamentele Rechten - schema bij onderzoek maart 2016

In het kader van het onderzoek is ambtenaren, artsen, leraren en politieagenten gevraagd aan te geven welke wetten en beleidsmaatregelen volgens hen de rechten van LHBT’s effectief beschermen en bevorderen, welke niet en waarom. In een in december 2015 gepresenteerd rapport van het FRA is een compleet overzicht van wetgeving op het gebied van LHBT’s in de gehele EU opgenomen. In dit verslag worden ook de problemen van de mensen met een intersekse-conditie belicht.

De bevindingen vormen een aanvulling op EU LGBT Survey, het baanbrekende LHBT-onderzoek van het FRA waarin werd onthuld dat er onder LHBT’s in de EU veel angst heerst en dat ze op grote schaal gediscrimineerd worden. De volledige gegevensset van het onderzoek zal later dit jaar beschikbaar worden gesteld.

Op 28 en 29 april a.s. zal in Amsterdam een bijeenkomst van de werkgroep van het FRA ter verbetering van de aangifte en registratie van haatmisdrijven in de EU plaatsvinden, waar specifiek gekeken zal worden naar haatmisdrijven tegen LHBT’s.

[Bron: EU-Agentschap voor Fundamentele Rechten]

* De 19 EU-lidstaten zijn: Bulgarije, Denemarken, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Roemenië, Slowakije, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

Categorie:
Internationaal
Tags:
, , ,