Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

D66-kritiek op aanpak Europese Commissie van Litouwse anti-LHBT-wetgeving

26 februari 2015 -

D66-Europarlementslid Sophie in ’t Veld heeft deze week scherpe kritiek geuit op de benadering van de Europese Commissie van de anti-LHBT-wetgeving in Litouwen. “De Commissie kiest een minimalistische en technocratische benadering”, constateert In ’t Veld, terwijl zij juist wil dat Eurocommissaris Frans Timmermans ‘de moed heeft het op te nemen tegen regeringen die Europese waarden schenden’.

Deze week debatteerde de Commissie Burgerlijke Vrijheden van het Europese Parlement op initiatief van In ’t Veld over de Litouwse anti-LHBT-wet die ‘ter bescherming van minderjarigen propaganda’ van LHBT’s in de media verbiedt. Deze wet is al in 2010 aangenomen en is volgens Amnesty International, Human Rights Watch en ILGA-Europe in strijd met het EU-Handvest van de Grondrechten. De wetgeving is namelijk een aantasting van de fundamentele vrijheid van meningsuiting.

Voorafgaande aan het debat liet de Europese Commissie in antwoord op schriftelijke vragen van het Europees Parlement weten dat de Europese Commissie ‘binnen de grenzen van haar door Verdragen verleende bevoegdheden, zich zal inzetten om vooroordelen jegens en slachtoffervorming en discriminatie van LHBTI’s te bestrijden’. Om dat te bereiken heeft de Europese Commissie contact opgenomen met de Litouwse autoriteiten om na te gaan of de anti-LHBT-wetgeving ‘verenigbaar is met, onder meer, de reikwijdte van de afwijkingen op grond van artikel 3 van de Europese media-richtlijn (AVMD)’. Dit artikel stelt dat informatievoorziening ‘enkel mag worden beperkt om te voorkomen dat de lichamelijke, geestelijke of zedelijke ontwikkeling van minderjarigen ernstig wordt aangetast of om het aanzetten tot haat te verbieden’.

Op grond van deze antwoorden heeft In ’t Veld kritiek op de aanpak van de Europese Commissie. “De Commissie kiest een minimalistische en technocratische benadering van de situatie, door de Litouwse wet naast de Europese media-richtlijn te leggen”, stelt In ‘t Veld. Volgens haar gaat het hier echter ‘niet om het handhaven van mediawetten, maar om onze fundamentele Europese waarden die zijn vastgelegd in Artikel 2 van het EU-Verdrag en in het EU-Handvest van de Grondrechten’.

“De Commissie moet nu aantonen dat ze burgers beschermen als hun rechten geschonden worden door een nationale regering”, vindt In ‘t Veld. “We verwachten van Eurocommissaris Timmermans dat hij daad bij het woord voegt en opkomt voor de rechten en gelijkheid van alle Europeanen. Ik hoop dat hij de moed heeft het op te nemen tegen regeringen die de Europese waarden schenden.”

Volgens Vladimir Simonko, voorzitter van de Litouwse LHBT-organisatie LGL is de anti-LHBT-wet niet alleen in strijd met Europese wetgeving, maar ook in strijd met het gelijkheidsbeginsel vastgelegd in de Litouwse Grondwet. “Discriminatie op grond van onder meer seksuele gerichtheid en genderidentiteit, is onverenigbaar met de belangrijkste principes van een democratische samenleving. In deze moeilijke geopolitieke situatie moeten de Litouwse autoriteiten besluiten of ze staan voor de democratie of zich overgeven aan onwetendheid en censuur”, aldus Simonko.

[Bron: D66, LGL – Foto Sophie in ’t Veld: CC-Sebastiaan ter Burg]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

Categorie:
Internationaal
Tags:
, , , , , , , ,