Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

VS – onderzoek homoseksualiteit seminaries

15 september 2005 -

Door het Vaticaan aangewezen onderzoekers hebben instructies gekregen bij hun visitatie aan de 229 Americaanse seminaries de opleidingen na te kijken op ‘bewijs van homoseksualiteit’ en voor onderwijzers die de kerkelijke leer afvallig zijn.

Het document waaruit de instructies blijken, dat in handen is van de New York Times, komt juist op het moment dat katholieken wachten op een Vaticaans oordeel over het toelaten van homoseksuelen tot de priesteropleidingen en heeft tot veel speculaties geleid.

In wat wellicht een indicatie is van de inhoud van het oordeel liet de Amerikaanse legerbisschop Mgr. Edwin O’Brien, die de visitatie leidt, tegenover de National Catholic Register weten dat de beperking op toelating van homoseksuelen ook op die mannen van toepassing moet zijn die meer dan tien jaar niet seksueel actief zijn geweest. Het onderzoek, dat onder supervisie van de Congregatie voor de Katholieke Vorming staat, begint op 25 september a.s. in St. Louis.

De Amerikaanse seminaries worden nu bezocht als gevolg van de golf van schandalen rond seksueel misbruik door priesters in Amerika enkele jaren geleden. Toen besloten de Amerikaanse bisschoppen en Vaticaanse autoriteiten om gezamenlijk nader naar de oorzaak te kijken en met name naar de kwestie van homoseksualiteit onder seminaristen. Uit onderzoek is vorig jaar namelijk gebleken dat in ruim 80% van de gevallen om misbruik van jongens ging.

Bij dit alles wordt overigens volledig voorbij gegaan aan het feit dat het echte schandaal bij dat geconstateerde seksueel misbruik van kinderen door priesters, het jarenlang verzwijgen en het toedekken van die feiten door de leiding van de Amerikaanse Roomse Kerk is. Priesters waarvan intern in de kerk bekend werd dat ze zich schuldig hadden gemaakt aan seksueel misbruik werden niet ontslagen, maar stilletjes overgeplaatst, waarmee het misbruik niet gestopt maar enkel ‘verplaatst’ werd. En jongeren die geklaagd hadden over dit misbruik werden geïntimideerd om te voorkomen dat de schandalen publiek bekend zouden worden. Met name vanwege dat beleid wordt de Amerikaanse Roomse Kerk nu geconfronteerd met 11.000 aanklachten en vele rechtszaken waarin door slachtoffers hoge schadevergoedingen geëist worden.

Het besluit tot dit onderzoek bij Amerikaanse priesteropleidingen en het mogelijke Vaticaanse verbod voor homoseksuelen om priester te worden, is internationaal dan ook al als een schoolvoorbeeld van ‘zondebok-politiek’ bekritiseerd.

Seksuologen hebben kort geleden gewaarschuwd dat homoseksualiteit niet gelijk staat aan aantrekking tot kinderen en dat het verschil tussen de percentages jongens en meisjes ook te wijten zal zijn aan gemakkelijkere toegang tot jongens in situaties waarin ze alleen zijn. Men moet daarbij denken aan misdienaars en klein-seminaristen, aldus de experts.

Maar menig kerkfunctionaris in zowel de Verenigde Staten als in Rome lijkt niet overtuigd en wijt het verschil eenvoudigweg aan homoseksualiteit en wijst daarbij onder andere naar de uiteenlopende statistieken waaruit homoseksualiteit onder priester een aanzienlijk groter percentage (variërend van 10 tot 60% in sommige statistieken) lijkt te bestrijken dan in de rest van de Amerikaanse bevolking.

Mgr. Donald B. Cozzens, een oud-seminarierector die de controverse enkele jaren geleden startte door zijn publicatie van een boek waarin hij zei dat het priesterschap ‘een beroep voor homo’s wordt’, zei enkele dagen geleden in een interview dat velen dit inzicht nu beginnen te aanvaarden.

Maar hij liet tevens weten bezorgd te zijn dat de visitatie van de seminaries de kerk ertoe zou leiden docenten en seminaristen met homoseksuele neigingen te vragen zich terug te trekken. ‘Dat zou in mijn ogen een grote fout zijn,’ aldus Cozzens, die nu lesgeeft aan de John Carroll Universiteit in Cleveland. ‘Allereerst denk ik dat het niet eerlijk is tegenover toegewijde homoseksuele seminaristen en docenten die een kuis leven leiden. Ten tweede weet ik niet hoe je zoiets echt in praktijk kunt brengen.’

Een andere prominente Amerikaanse geestelijke Thomas J. Reese, de socioloog en oud-hoofdredacteur van het Amerikaanse Jezuietentijdschrift ‘America’ die onder druk van het Vaticaan is opgestapt, zei te denken dat de kerk zich, met het priestertekort, nauwelijks kan veroorloven homoseksuele seminaristen te weigeren. ‘Er kunnen zich gevallen voordoen waar iemand nu al vijf of zes jaar aan een seminarie studeert en die binnenkort gewijd zal worden waarvan de rector weet dat ze homoseksueel zijn. Wat gaan ze in zo’n geval doen? Gooien wie die er gewoon uit?’

‘Het is veel gezonder dat een seminarist over zijn seksualiteit kan praten met een geestelijk begeleider, maar wanneer er een verbod komt, gaat dat ervoor zorgen dat het allemaal ondergronds gaat’, aldus Reese die nu docent is aan de Universiteit van Santa Clara in Californië.

De visitatie, een soort intern onderzoek, zal plaatsvinden in alle 229 Amerikaanse seminaries, die gezamenlijk zo’n 4500 studenten hebben. De laatste keer dat zo’n onderzoek in de Verenigde Staten plaatsvond was ruim 25 jaar geleden en het duurde ruim zes jaar om te voltooien.

Gedurende het onderzoek zullen in vertrouwelijke gesprekken met ieder lid van het docententeam en met iedere seminarist een aantal standaardvragen worden gesteld die in het Vaticaanse instructiedocument, dat zo’n 12 pagina’s beslaat, zijn vastgelegd. Daartoe behoren vragen als: ‘Is het seminarie vrij van invloeden van New Age?’, ‘Zijn seminaristen of docenten bezorgd over het morele leven van hen die daar wonen? en ‘Zijn er bewijzen van homoseksualiteit op het seminarie?’

Lees verder:

Paus wil verbod homoseksuele priesters

Categorie:
Geloof & cultuur, Internationaal
Tags:
, ,