Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Onderwijsinspectie tikt reformatorische Gomarusschool op de vingers

20 september 2021 -

De Inspectie van het Onderwijs tikt de reformatorische Gomarusschool op de vingers over de manier waarop die met seksuele diversiteit omgaat. Op 17 september verscheen een rapport van de Inspectie naar aanleiding van een eerder artikel in NRC Handelsblad over misstanden. Het COC wil dat de normen voor LHBTI-acceptatie op school worden aangescherpt.  

‘Het is goed dat de Inspectie duidelijk stelt dat de normen hier echt ver zijn overschreden,’ reageert COC voorzitter Astrid Oosenbrug. ‘Maar zo’n oordeel is zeldzaam. Daarom moeten de normen voor LHBTI-acceptatie op school worden aangescherpt. Onze jongeren moeten zich op elke school veilig en geaccepteerd weten, wat ook hun seksuele gerichtheid of genderidentiteit is. Juist tijdens die middelbare schoolperiode waarin zij zich toch al vaak kwetsbaar voelen.’  

Het COC wil onder meer dat de regels voor LHBTI-acceptatie, de zogenaamde kerndoelen, worden aangescherpt. Ook moet er volgens de organisatie een einde komen aan afwijzing van LHBTI personen door scholen. De organisatie stuurde hierover een brief aan de Tweede Kamer. Tien politieke partijen beloofden het COC in maart om deze maatregelen komende kabinetsperiode te regelen.  

Gedwongen coming out

De Inspectie deed onderzoek naar de situatie op het Gomarus na een artikel in NRC Handelsblad uit maart 2021. Daarin vertellen verschillende (ex) scholieren aan de krant hoe de school hen dwong tot een coming out tegenover hun ouders en dat leerlingen daartoe zelfs zijn opgesloten.

Volgens een lesmethode die de school gebruikt is het praktiseren van homoseksualiteit ‘een zonde tegen de natuur’ en ‘een gruwel in de ogen van God’. In diezelfde lesmethode staat: ‘anders geaard zijn is eventueel te veranderen,’ waarmee ten onrechte de illusie wordt gewekt dat LHBTI-zijn te ‘genezen’ zou zijn. Dit alles leidt volgens het NRC op het Gomarus tot een situatie die een leerling kenschetst als: ’Voor mij was het echt een no go om op de middelbare school uit de kast te komen. Het was geen veilige omgeving.’

Uit de kast trekken is beleid

Het Inspectierapport bevestigt het beeld uit het NRC. Er is zeker één leerling met ouders en docenten in een klaslokaal opgesloten. Ouders zijn zonder instemming van leerlingen geïnformeerd over hun seksuele gerichtheid. Het blijkt zelfs beleid van het Gomarus om ouders bij een homoseksuele relatie te informeren, al wordt dat niet altijd toegepast. Het Gomarus heeft aan één van de betrokken leerlingen een schadevergoeding betaald, maar deed dat in strijd met de regels met overheidsgeld.

De Inspectie heeft aangifte gedaan tegen de school omdat men vermoedt dat er sprake is van een strafbare vorm van ongelijke behandeling op grond van seksuele oriëntatie.

Verder concludeert de Inspectie dat de veiligheid van leerlingen op het Gomarus onvoldoende geborgd is. Dat geldt in het bijzonder voor leerlingen die niet voldoen aan de normen die het Gomarus stelt over bijvoorbeeld seksuele gerichtheid. ‘De school wijst een homoseksuele levenswijze af,’ aldus de Inspectie.

Leerlingen zeggen tegen de Inspectie dat het ‘erg eng’ is om op Gomarus uit de kast te komen en dat ze zich niet veilig voelen om dit onderwerp met hun mentor te bespreken. Aanvankelijk werd in een lesmethode op de school zelfs de indruk gewekt dat LHBTI-zijn te genezen zou zijn. Die passage is inmiddels geschrapt.

Verder stelt het rapport onder meer dat het Gomarus niet voldoet aan de verplichting om steeds aandacht te besteden aan LHBTI-acceptatie, dat er geen beleid is om te zorgen dat alle docenten werken aan een veilig klimaat voor iedereen en dat er signalen zijn dat enkele docenten uitlatingen doen die strijdig zijn met de basiswaarden van de democratische rechtsstaat.

De Inspectie gaf het Gomarus opdracht om voor januari 2022 verbeteringen door te voeren.

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) noemt de bevindingen van de Inspectie in een brief aan de Kamer ‘ernstig en zorgwekkend’. Hij vindt dat de school een ‘forse inspanning’ moet leveren om de situatie te verbeteren. Ook zegt Slob in gesprek te zijn met leerlingen van de school en dat hij ‘geraakt’ is door hun traumatische ervaringen.  

Categorie:
Algemeen, homepage, Jong & school, Veiligheid
Tags: