Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Op deze pagina vindt u alle informatie over uw lidmaatschap van het COC.

 

Snelkoppelingen naar de volgende onderwerpen:

 

Het COC als democratische vereniging
COC Nederland is een federatie van 20 COC-verenigingen. U bent lid van het COC in uw eigen regio. Het regionale COC is een zelfstandige rechtspersoon: een vereniging waar leden op de algemene ledenvergadering het bestuur kiezen en invloed kunnen uitoefenen op het beleid van hun vereniging. Het hoogste orgaan van de federatie is de Algemene Vergadering. Afgevaardigden van de regionale COC’s nemen hier besluiten over de koers van de federatie en kiezen het bestuur van de federatie. Het COC is één van de weinige LHBT-organisaties met een democratische verenigingsstructuur. Door de nauwe samenwerking binnen de federatie worden krachten gebundeld en kan het COC regionaal, nationaal en internationaal invloed uitoefenen. De COC-leden zorgen voor de verankering van het COC binnen de LHBTI-gemeenschap. Uw lidmaatschap is dus zeer belangrijk!

Uw COC-lidmaatschap
Het lidmaatschapsjaar loopt gelijk aan het kalenderjaar. Een lidmaatschap kan elk moment ingaan en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
Als bewijs van lidmaatschap ontvangen alle leden een COC-ledenpas. Deze wordt jaarlijks toegezonden in januari of zo snel mogelijk na de eerste aanmelding.

Contact met de ledenadministratie
De ledenadministratie van alle regionale COC’s wordt centraal gedaan door COC Nederland en uitgevoerd door S.P. Abonneeservice in Alphen aan de Rijn. De meeste vragen met betrekking tot uw lidmaatschap kunt u op deze pagina vinden. En anders neemt u contact op met de ledenadministratie via het contactformulier of belt u met 088-1102008.
Adreswijzigingen kunt u doorgeven in het formulier Adreswijziging doorgeven.
Gelieve bij alle contact met de ledenadministratie uw lidmaatschapsnummer bij de hand te houden.

Contributietarief
Als lid betaalt u contributie en maakt u het werk van het COC mogelijk. De hoogte van het bedrag wordt jaarlijks bepaald door de Algemene Vergadering van COC Nederland. Ondanks de inflatie en het gestegen BTW-tarief is besloten de contributie niet te verhogen. Voor 2019 gelden de volgende jaartarieven:

 • Normaal tarief – € 45,-
 • Gereduceerd tarief – € 26,50
  Dit tarief is voor leden met een inkomen op bijstandsniveau. Het COC vindt het belangrijk dat iedereen uit de gemeenschap lid kan worden.  Om hiervoor in aanmerking te komen moet een verzoek worden ingediend bij de ledenadministratie. Leden kunnen zelf het lagere bedrag overmaken.
 • Jongerentarief – € 26,50
  Dit tarief is voor jongeren in de leeftijd tot en met 25 jaar.

De hierboven genoemde bedragen zijn jaarbedragen. Gedurende het jaar neemt het bedrag naar rato af.

Expreszo
De Algemene Ledenvergadering van Expreszo heeft op 23 juni 2017 ingestemd met de opheffing van de vereniging. De activiteiten, zoals de redactie van de website, worden voortgezet vanuit COC Nederland. Het COC-jongerentarief blijft wel bestaan.

Verdeling contributie binnen het COC
Het COC zet zich in voor de brede LHBTI-gemeenschap. Met uw bijdrage maakt u het werk van het COC mogelijk – zowel op regionaal, landelijk als internationaal niveau. De door COC Nederland geïnde contributie wordt volgens een door de Algemene Vergadering van COC Nederland vastgestelde sleutel verdeeld. Van het gewone en gereduceerde tarief ontvangt COC Nederland 40% en de regionale COC-vereniging 60%.
In het publieksjaarverslag legt COC Nederland jaarlijks verantwoording af aan haar achterban over haar werkzaamheden. COC-leden krijgen deze thuisgestuurd.

Betaling van uw contributie
Betaling van de contributie is jaarlijks en kan op de volgende manieren:

 • Automatische incasso
  Wij vragen onze leden om zo veel mogelijk te betalen via automatische incasso. Dit bespaart administratieve kosten en dat geld kan weer ingezet worden voor onze doelstellingen.
 • Acceptgiro
  Betaling via acceptgiro is ook mogelijk. De contributie moet binnen 4 weken na ontvangst van de acceptgiro worden voldaan.
 • Internetbankieren
  Dringend verzoek om bij betaling via internetbankieren of telebanking altijd het lidmaatschapsnummer te vermelden.

Betaling via automatische incasso
Betaling via automatische incasso is voor u handig en bespaart COC Nederland geld omdat de verwerking sneller en makkelijker gaat. Daarom vragen wij onze leden COC Nederland te machtigen om het lidmaatschapsgeld te innen via automatische incasso.
Heeft u een acceptgiro van ons ontvangen en wilt u COC Nederland machtigen, dan kunt u aangeven of u de contributie voor dit jaar zelf overmaakt en de incasso per het nieuwe jaar laat ingaan, of dat u wilt dat het bedrag voor dit jaar al automatisch geïncasseerd kan worden. Gebruikt u daarvoor het formulier Wijziging betaalwijze.
Bent u het achteraf niet eens met de afschrijving, dan kunt u binnen een maand na de boekingsdatum het bedrag probleemloos terugvorderen bij uw bank.

Beëindigen van het lidmaatschap
Het lidmaatschap eindigt door overlijden of opzegging. Uiteraard houden we u graag nog heel lang als lid. Mocht u om inhoudelijke of financiële redenen uw lidmaatschap willen beëindigen, neemt u dan eerst contact met ons op. Wij horen graag van u hoe u denkt dat wij ons werk beter kunnen doen. Verder is het altijd mogelijk om te verzoeken om in aanmerking te komen voor het gereduceerde tarief.

U kunt uitsluitend schriftelijk of via het formulier Beëindiging lidmaatschap verzoeken om beëindiging van uw lidmaatschap.

Ons postadres is:
COC Nederland – ledenadministratie
Postbus 3836
1001 AP Amsterdam

Er vindt geen restitutie plaats van contributie over het resterende deel van het jaar. Opzeggingen voor het opvolgende jaar moeten vóór 1 december van het lopende jaar bij de ledenadministratie binnen zijn.

Samenwoners
Het lidmaatschap van het COC is individueel. COC kent geen partner- of gezinslidmaatschap: alle leden zijn gelijk. Wel is het mogelijk om toezending van post van één van de samenwonende partners of gezinsleden stop te zetten om kosten en milieubelasting te besparen.
In verband met de automatische verwerking van betalingen is het dringend verzoek om contributiebetalingen per lid te doen en niet te combineren. Dit voorkomt dat betalingen onterecht open blijven staan.

Extra donaties
U kunt via uw contributie een extra donatie doen. Deze komt volgens de onder het kopje contributie-inkomsten genoemde verdeelsleutel ten goede aan COC Nederland en uw eigen lidvereniging. Maakt u € 100,00 in plaats van € 45,00 over, dan geeft u dus respectievelijk €40 en €60  aan COC Nederland en aan uw regionale COC-vereniging.

COC Nederland en haar dochterstichtingen zijn door de belastindienst aangemerkt als algemeen nut beogende instellingen.

COC Nederland en de 20 regionale COC-verenigingen  zijn door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instellingen. Zij hebben daarom de zg. ANBI-status, Dit betekent dat uw contributie en donaties aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. U kunt ook aantrekkelijk een gift doen via een notariële akte van schenking.

Word lid van het COC

Er is nog veel om voor te vechten. Vecht mee!

Word lid