Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd

1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Eerste Twentse Regenboog Stembusakkoord in Enschede

15 maart 2018 -

Op 14 maart hebben 10 Enschedese politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen luid en duidelijk ‘ja’ gezegd tegen een ambitieus gemeentelijk beleid voor de acceptatie van LHBTI’s. Hiervoor hebben ze voor het eerst in Twente een Regenboog Stembusakkoord getekend, waarmee ze vóór de verkiezingen hebben aangegeven ná de verkiezingen er alles aan te doen om een aantal concrete maatregelen te realiseren.

Het gaat hierbij onder andere om concrete afspraken met het hele onderwijs voor meer LHBTI-acceptatie op school, een campagne om slachtoffers van anti-LHBTI-geweld te overtuigen hier melding of aangifte van te doen en een duidelijk ‘nee’ tegen het dreigende gebruik van de Regenboog-gelden van het Rijk om het tekort op de gemeentelijke begroting terug te dringen.

Breed draagvlak

Het debat en het Regenboog Stembusakkoord zijn een initiatief van COC Twente-Achterhoek. Het COC is opgetogen over het brede draagvlak voor het akkoord. In tegenstelling tot wat gebruikelijk is in verkiezingstijd was consensus het doel van dit debat. Dat is grotendeels gelukt: Burgerbelangen Enschede, CDA, D66, EnschedeAnders, GroenLinks, Liberaal053, OPA, PvdA, SP en VVD hebben het akkoord ondertekend.

Het brede draagvlak geeft vertrouwen in de uitvoering van deze afspraken na de verkiezingen. Het COC gaat in gesprek met de nieuwe raad en straks met het nieuwe College van B&W over de uitvoering. De volledig tekst van het akkoord is HIER op de site van COC Twente/Achterhoek te vinden.

In de zaal was er veel sympathie voor Janny Joosten die namens de ChristenUnie de afgelopen jaren grote stappen heeft gezet binnen haar eigen partij en binnen haar (orthodox-christelijke) achterban voor de acceptatie van seksuele en genderdiversiteit. Het akkoord kwam voor haar partij nog net te vroeg. DPE heeft helaas ook besloten niet mee te tekenen. DENK wilde niet aan het debat deelnemen, de PVV koos ervoor om alleen aan de debatserie in Balengebouw mee te doen en dit debat te laten schieten. De PVV overweegt nog het akkoord te tekenen.

Over het debat

In het debat werd na een prikkelende column van Nicolas Mansfield (artistiek directeur van de Nederlandse Reisopera) ingegaan op de thema’s acceptatie van LHBTI’s in het onderwijs en in religieuze en migrantengemeenschappen.

De aanwezige partijen en de meer dan 100 deelnemers in de zaal benadrukten de belangrijke rol van het onderwijs. Debatleider John Overmeer vroeg terecht door op welke concrete maatregelen er dan genomen moeten worden. Training van docenten voor het leren omgaan met vragen van LHBTI-leerlingen en met weerstand tegen dit onderwerp zijn hier voorbeelden van, terwijl onderstreept werd dat elke school anders is en dat de aanpak dus ook per school moet verschillen. Om diezelfde reden heeft het COC ervoor gepleit om in gesprek te gaan met scholen om zo concrete (ambitieuze) afspraken te kunnen maken, die passen bij de school. Dit is onderdeel geworden van het Regenboog Stembusakkoord.

Verder zegden partijen toe dat de gemeente – in samenwerking met het COC en de werkgroep LHBTI & Religie – de dialoog aangaat met migrantengemeenschappen, de Syrisch-Orthodoxe en de moslimgemeenschap over dit onderwerp om zo stap voor stap de acceptatie van LHBTI’s te bevorderen. Ook al botste de DPE met de andere partijen over dit onderwerp,  de overgrote meerderheid realiseert zich, dat een stap-voor-stap aanpak nodig is en dat acceptatie niet van het ene op het andere moment kan worden afgedwongen. De gemeente gaat concrete projecten in deze richting ook in financiële zin ondersteunen.

Al snel was er consensus over de beschikbare middelen voor het LHBTI-beleid. Al jaren heeft het ministerie van OC&W het programma ‘Regenbooggemeenten’, waarmee gemeenten financieel ondersteunt worden op dit onderwerp. Wegens succes wordt dit programma verlengd en kan Enschede ook op extra middelen rekenen. Melenhorst (COC Twente-Achterhoek): “Eind 2017 heeft de Raad voor het eerst zelf middelen vrijgemaakt voor dit onderwerp. We zijn opgetogen dat de politiek nu gezegd heeft, dat de extra subsidie van OC&W ten goede komt aan de gemeenschap, in plaats van dat de gemeente nu de eigen bijdrage weer intrekt en dus eigenlijk gebruikt om het tekort te reduceren.” De middelen zijn hard nodig, want, zo bleek uit het debat, de problematiek is weerbarstig en het oplossen ervan is tijdrovend. Dit vraagt om een volwassen aanpak.

Voor meer informatie over de gemeenteraadsverkiezingen – zie Rainbowvote.NU.

[Bron/Foto’s: COC Twente/Achterhoek]

Het COC werkt aan acceptatie en gelijke rechten. Kom ook in actie!

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorie:
Politiek
Tags:
, , , , , , , ,