Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Privacy Statement

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor het COC van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

Conform de wettelijke vereisten geeft het COC, bij het opvragen van persoonsgegevens, altijd het doel aan waarvoor deze gegevens worden gebruikt. Het COC gebruikt de door u verstrekte persoonsgegevens nooit voor een ander doel dan waarvoor u bij de verstrekking van de gegevens akkoord hebt gegeven.

Doelen van de verwerking van persoonsgegevens

Als u onze website bezoekt verzamelt het COC geen persoonsgegevens van u. Als u zich bij ons aanmeldt, een dienst aanvraagt of telefonisch contact met ons opneemt, dan vragen wij wel persoonsgegevens van u op en registreren wij deze. Het COC registreert alleen de voor het opgegeven doel noodzakelijke persoonsgegevens.

De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door het COC:

  • Omdat u heeft aangegeven lid of donateur van het COC te willen zijn
  • Omdat u heeft aangegeven een van onze nieuwsbrieven te willen ontvangen
  • Omdat u heeft aangegeven deel te willen nemen aan een van onze activiteiten
  • Omdat u ons gevraagd heeft contact met u op te nemen over een specifieke zaak

Wilt u een nieuwsbrief niet meer ontvangen dan kunt u gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die is opgenomen in de nieuwsbrief.

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens

Volgens de wetgeving mag COC alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. Het COC hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

  • in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;
  • om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);
  • in verband met de gerechtvaardigde belangen van het COC, waarbij het COC erop let dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is.

Website en Cookies

Sommige delen van onze websites sturen een ‘cookie’, naar uw computer. Hierdoor wordt uw computer herkend wanneer u deze website opnieuw bezoekt. Voor meer informatie over cookies kunt u terecht op www.cookiecentral.com.

Beveiliging van persoonsgegevens

Om persoonsgegevens te beschermen heeft het COC passende technische en organisatorische maatregelen genomen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Uitwisseling van persoonsgegevens

COC Nederland is een federatie van 20 regionale lidverenigingen. Leden gaan een lidmaatschapsrelatie aan met een regionale lidvereniging. De lidverenigingen hebben de ledenadministratie bij COC Nederland belegd en COC Nederland heeft dit uitbesteed aan een ledenadministratiekantoor.

De persoonsgegevens die verstrekt zijn om uitvoering te kunnen geven aan het lidmaatschap worden gedeeld tussen de lidvereniging, COC Nederland en het ledenadministratiekantoor.

De relatie die u aangaat met het COC kan met zich meebrengen dat de persoonsgegevens die u heeft verstrekt worden gedeeld met andere organisaties. Deze uitwisseling van gegevens vindt uitsluitend plaats op basis van de relatie die u met ons bent aangegaan. De door u verstrekte persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan de duur van de relatie die u met ons bent aangegaan, tenzij de wet ons anders voorschrijft.

Geen commercieel gebruik
Het COC zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens

Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. Het COC kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de websites of delen ervan ontzeggen.

Bewaren van persoonsgegevens

Het COC bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.

Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.

U kunt uw schriftelijke verzoeken dan wel vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan:

COC Nederland
T.a.v. de Privacy Officer
Nieuwe Herengracht 49
1011 RN Amsterdam

Of via email : [email protected]

U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens. Wilt u meer weten kijk op autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Check daarom regelmatig het Privacy Statement voor een update van ons privacybeleid.

Vragen

Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid, neemt u dan contact op met de Privacy Officer via COC Nederland in Amsterdam.

 

Laatste update: 25 mei 2018