Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

De algemene vergadering van de lidverenigingen van de federatie COC Nederland heeft het strategisch kader 2015 – 2018 vastgesteld. Het document geeft richting aan het werk van het COC in de komende jaren en bindt de activiteiten samen.

Het strategisch kader is geschreven door een kerngroep met vertegenwoordigers van COC- lidverenigingen, de jongerenvereniging Expreszo, bestuursleden en medewerkers van COC Nederland. Conceptversies van het strategisch kader zijn met de lidverenigingen gedeeld, waarbij zij om input werden gevraagd.

De strategische keuzes die het COC maakt zijn onder andere gebaseerd op wat er maatschappelijk speelt, waar de nood het hoogst is en waar de meeste kansen liggen. Om de actuele maatschappelijke context te duiden heeft de kerngroep 13 externe deskundigen (journalisten, wetenschappers, activisten en LHBT-experts) gevraagd om vanuit hun achtergrond en expertise de trends te identificeren die van invloed zijn op het werk van het COC. Hiermee heeft een breed palet van deskundigen en inspirerende denkers input gegeven voor het destilleren van 12 maatschappelijke trends op politiek/juridisch, sociaal en internationaal terrein.

Het COC kent als LHBT-belangenbehartiger twee maatschappelijke doelstellingen, te weten het verbeteren van de maatschappelijke positie van LHBT’s en het bevorderen van de empowerment van LHBT’s. Vanuit deze doelstellingen, de stand van zaken van de LHBT-emancipatie zoals die blijkt uit verschillende gepubliceerde onderzoeken en de gesignaleerde maatschappelijke trends, worden in het strategisch kader 10 speerpunten beschreven die richting zullen geven aan de inzet van COC Nederland en de lidverenigingen.

 

Speerpunten 2015 -2018

Wij gaan door met:

1. Het boeken van vooruitgang in de sociale acceptatie en emancipatie van LHBT’s.

2. Het bestrijden van discriminerende wetgeving en het bevorderen van beleid dat LHBT emancipatie ondersteunt.

3. Het versterken van de internationale LHBT beweging.

Wij intensiveren op:

4. De ondersteuning van de meest kwetsbare groepen in de LHBT-gemeenschap.

5. Het versterken van de contacten met de lokale politieke structuren in Nederland.

6. Het verbinden op lokaal niveau, met name op het terrein van zorg en welzijn, onderwijs en belangenorganisaties.

7. Verbinding in de LHBT beweging.

Wij versterken met:

8. Het duurzaam binden van mensen en middelen, waaronder het diversifiëren van onze financiële middelen en het binden van (nieuwe) vrijwilligers.

9. Het vergroten van de diversiteit onder vrijwilligers en medewerkers van COC.

Wij vernieuwen met:

10. Aandacht voor de link tussen gendernormen en LHBT.

 

 

Het Strategisch kader 2015 – 2018 van COC kunt u hier downloaden.