Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

‘Wijs coördinator aan voor aanpak van discriminatie in openbare ruimte’

10 juni 2020 -

Het College voor de Rechten van de Mens roept de overheid op om een coördinator aan te wijzen voor de aanpak van discriminatie in de openbare ruimte. Die discriminatie komt volgens het College namelijk structureel voor en heeft ernstige gevolgen. Dat blijkt uit de Jaarrapportage 2019 van het College. Daarin adviseert het College de overheid ook discriminatie beter te registreren, rekening te houden met een samenloop van discriminatiegronden (intersectionaliteit) en te voorkomen dat discriminatie normaliseert.

Discriminatie is structureel

Discriminerend gedrag komt voor in de gehele samenleving, van het onderwijs en de werkvloer tot aan de openbare ruimte, zoals in de horeca, online en in de woonomgeving. De vele antiracismedemonstraties onderstrepen de hardnekkigheid van het probleem. Cijfers van het College laten zien dat 28 procent van de mensen die discriminatie in de openbare ruimte ervaren, dat ook op grond van hun afkomst meemaken. Dus op grond van hun huidskleur, nationale of etnische afkomst of taal.

Discriminatie heeft ernstige gevolgen

De gevolgen van discriminerend gedrag zijn aanzienlijk. Het tast de menselijke waardigheid aan. Mensen voelen zich vernederd en onveilig. Het tast ook hun recht aan om te zijn wie ze zijn. Discriminerend gedrag belemmert mensen om te gaan en staan waar en wanneer ze dat willen. Het beperkt mensen dus in hun bewegingsvrijheid.

Zo laat de Jaarrapportage zien dat maar liefst twee derde van de mensen met een discriminatie-ervaring mijdingsgedrag vertoont. Denk aan vrouwen die ’s avonds niet alleen over straat durven, aan homostellen die niet langer hand in hand durven te lopen en aan mensen met een donkere huidskleur of niet-Westers uiterlijk die zich online niet meer durven uit te spreken. Een op de vijf personen die in het openbaar vervoer gediscrimineerd zijn, vermijdt het openbaar vervoer.

Mensen passen hun uiterlijk aan of blijven thuis

Twee derde van de personen met een discriminatie-ervaring geeft aan het eigen gedrag ook op andere manieren aan te passen. Hoe ze dat doen, hangt deels samen met de manier waarop ze gediscrimineerd zijn. Gelovigen passen hun religieuze kleding aan, denk aan het verbergen van een kruisje of keppeltje of aan moslima’s die geen hoofddoek meer dragen. Een op de vijf vrouwen past de kleding aan en bijna de helft van de mensen met een beperking geeft aan vaker thuis te blijven.

Discriminerend gedrag belemmert dus ook de uitoefening van andere mensenrechten, zoals het recht op godsdienstvrijheid en het uiten van je identiteit.

Overheid: wijs een coördinator aan

Zowel op landelijk als op lokaal niveau is er aandacht voor discriminatie, maar er is meer nodig. In de Jaarrapportage beveelt het College de overheid aan om een coördinator aan te wijzen voor de aanpak van discriminerend gedrag in de openbare ruimte. Deze coördinator kan ervoor zorgen dat de overheid een overkoepelende, integrale en structurele aanpak van alle vormen van discriminerend gedrag ontwikkelt.

Deze aanpak moet zich richten op alle vormen van discriminerend gedrag (van beledigingen tot aan fysiek geweld), op alle openbare locaties (van de woon- en online omgeving tot aan de horeca en openbaar vervoer) en op alle discriminatiegronden.

Overheid: houd rekening met intersectionaliteit

Discriminatie is verboden op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele oriëntatie, genderidentiteit en burgerlijke staat. Bij discriminerend gedrag speelt vaak meer dan één persoonlijk kenmerk van iemand een rol. Bijvoorbeeld een vrouw met een donkere huidskleur krijgt te maken met seksistische en racistische opmerkingen online.

De aanpak van discriminatie dient daarom ook rekening te houden met intersectionaliteit, dus met een samenloop van discriminatiegronden.

Overheid: zorg dat discriminatie niet normaliseert

Het College beveelt de overheid aan zich in te zetten op het terugdringen van alle vormen van discriminerend gedrag in de openbare ruimte. De overheid moet niet alleen de ernstigste vormen van discriminatie, zoals fysiek en seksueel geweld, bestrijden. Ook andere discriminerende gedragingen, zoals beledigingen en intimidatie, moeten worden aangepakt. Anders ontstaat het risico dat discriminerend gedrag normaliseert.

Om normalisering te voorkomen is het ook belangrijk dat de overheid blijft werken aan bewustwording en blijft uitstralen dat iedereen een plek heeft in de samenleving. Daaraan draagt bij dat bewindslieden en politici zich uitspreken wanneer ernstige discriminatie-incidenten zich hebben voorgedaan.

Overheid: registreer discriminatie beter

Relatief weinig mensen doen melding van discriminatie, dat laat ook de Jaarrapportage zien. Zeven op de tien mensen die discriminatie hebben ervaren melden het niet. Zij hebben er bijvoorbeeld weinig vertrouwen in dat hun melding tot resultaat zal leiden of zij vinden het incident niet serieus genoeg om te melden. Dat laat zien dat discriminatie soms al genormaliseerd is.

Om discriminerend gedrag tegen te gaan beveelt het College aan dat meldinstanties, zoals de politie, discriminatie expliciet signaleren bij en verwerken in meldingen en aangiftes. Dat gebeurt nu nog niet altijd.

Ook moeten meldinstanties mensen die een melding doen, informeren over waar mensen terechtkunnen voor hulp en zorg voor geschikte ondersteuning bij de klachten die zij krijgen als gevolg van het discriminerend gedrag. Denk bijvoorbeeld aan psychische en juridische hulp, of aan praktische hulp van het Meldpunt Internet Discriminatie (MiND) bij het laten verwijderen van discriminerende berichten op internet.

[Bron/Illustraties: College voor de Rechten van de Mens]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

Categorie:
Veiligheid
Tags:
, , , , , , ,