Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Op deze pagina vind u de jaarverslagen, jaarrekeningen, (meerjaren)begroting en statuten van COC Nederland.

Jaarverslag & Jaarrekening:

Publieksjaarverslagen van COC Nederland kun je downloaden door op de illustratie van het betreffende jaarverslag hieronder te klikken. De meest recente Jaarrekening 2021 is op 25 juni 2022 vastgesteld en goedgekeurd door de Algemene Vergadering, het hoogste orgaan van de federatie COC Nederland. Tevens werd decharge verleend aan het bestuur over het over het gevoerde beleid.

 

Oudere jaarverslagen:

  coc-nl-jaarverslag-2015 COC NL Jaarverslag 2014 COC jaarverslag 2012 COC NL Jaarverslag 2014 b

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011 + erratum
2010
2009
2008

Jaarrekeningen:

COC Jaarverslag 2010

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

Begroting en meerjarenbegroting:

Op 25 november 2017 heeft de Algemene Ledenvergadering de begroting 2018 en de financiële doorrekening voor de jaren 2019 tot en met 2022 van COC Nederland goedgekeurd. De basis voor de financiële doorrekening vanaf 2019 is de begroting voor het jaar 2018, rekening houdend met gewenste investeringen in dossiers, verwachte prijsstijgingen, looptijd van huidig gefinancierde projecten en doelstellingen voor fondsenwerving.

Statuten:

De statuten van de federatie COC Nederland zijn voor het laatste gewijzigd in 2017. U vindt ze hieronder als PDF-document.

COC Nederland en haar dochterstichtingen zijn door de belastindienst aangemerkt als algemeen nut beogende instellingen.

ANBI:

COC Nederland is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is geregistreerd onder nummer: 0041.63.849 (RSIN).

EGD:

COC Nederland is een Erkend Goed Doel.

Beloningsbeleid:

Voor haar beloningsbeleid van directie en medewerkers volgt COC Nederland de cao “Welzijn en Zorg”. Het inkomen van de directie, welke is gepubliceerd in de jaarrekening, is veel lager dan het inkomen van een minister.
Bestuurders kunnen de door hun gemaakte kosten, mits redelijk en billijk, vergoed krijgen. De voorzitter ontvangt voor haar werkzaamheden een niet bovenmatig vacatiegeld. De hoogte van het vacatiegeld is gepubliceerd in de jaarrekening.

COC Nederland neemt verder de volgende richtlijnen in acht:

  • SGFB Code Goed Bestuur
  • Richtlijn 650 en aanbeveling toepassing richtlijn 650 Kostentoerekening beheer en administratie
  • Regeling beloning directeuren van Goede Doelen
  • Richtlijn financieel beheer goede doelen

Kwaliteitsmanagementbeleid:

Voor informatie daarover klik HIER.